Results

St Paul High School

Hudkeshwar Road, Nagpur-34


SSC Class X March - 2016 100% Result

Our Toppers

Prajwal Mahalle
95.80%

Nikita Pirke
94.20%

Shreyasha Dighore
92.20%

Janvi Agashe
91.60%

Prajakta Katole
93.20%

Nilesh Deshmukh
91.20%

Shivam Solanki
91.00%

Shubham Deshmukh
90.40%

Tushar Zade
90.20%

Swaroop Sorte
89.60%

Anchal Ojha
89.00%

Ishan Ramteke
88.80%

Janvi Korade
88.60%

PavanKumar Gupta
88.60%

Akshay Shinde
88.20%

Pratik Patil
88.20%